ZAKAŽITE TERMIN

Embriologiju (Asistirani hečing (LASER AHA), In vitro maturacija (IVM), Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida nakom morfološke selekcije (IMSI), Fluorescentna in situ hibridizacija (FISH), DNK fragmentacija)

Laboratorija za embriologiju je smeštena u ultramodernom i inovativnom prostoru koji ispunjava najsavremenije uslove kvaliteta i visokog pružanja usluga, i sertifikovana je od strane međunarodnih kompanija za sertifikaciju pružanja usluga visokog nivoa.

Sastoji se od iskusnih, visoko stručnih embriologa sa bogatim istraživačkim i autorskim radom, koji poštuju specifičnosti svakog para, a u cilju pružanja naučnih usluga najvišeg nivoa.

Ultramoderna laboratorija za embriologiju, zahvaljujući visoko stručnom osoblju, poseduje najsofisticiranije sisteme za kultivaciju embriona, obezbeđujući na taj način dosledno visoku stopu uspešnih trudnoća i nudeći ono najbolje što savremena medicina poseduje u ovoj oblasti.

Čuvanje zamrznutih jajnih ćelija, embriona, ali i sperme, obavlja se u posudama sa tečnim azotom u kojima su ugrađeni posebni detektori za konstantno beleženje temperature.

Svaki slučaj steriliteta koji tretiramo u centru IAKENTRO je poseban! Vodeći se ovim načelom, primenjujemo veliki broj savremenih – individualizovanih tehnika, kako bismo povećali stopu uspešnosti kod svakog pokušaja

Asistirani hečing (laser AHA)

Embrioni su, u prvim stadijumima razvoja, obloženi spoljnim pokrivačem, prozirnim pojasom koji štiti embrionalne ćelije. Ali se, zatim, oko 5.-6. dana njihovog deljenja, kada se embrion nađe u materici, ovaj pojas na nekom mestu raspada (izleganje), tako da embrion koji se nalazi u njegovoj unutrašnjosti može da izađe, da bi se usadio na endometrijum i nastavio da se razvija.

Međutim, u određenim slučajevima vantelesne oplodnje embriona, neophodno je asistiranje pri izleganju, kako bi se smanjila debljina te prozirne membrane. Procedura se obavlja na dan embriotransfera i vrši se pomoću posebnog lasera. Time se značajno povećavaju mogućnosti za usađivanje embriona u materici.

Asistirani hečing embriona pre embriotransfera se preporučuje u sledećim slučajevima:

 • Kod žena starijih od 37 godina
 • Kod krioprezerviranih embriona
 • Kod žena sa slabom hormonskom reakcijom (poor responders)
 • Kod žena s FSH vrednostima većim od proseka

Intracitoplazmatska injekcija spermatozoida nakon morfološke selekcije (IMSI)

 • Izbor spermatozoida koji će biti iskorišćeni za oplodnju jajnih ćelija jednog para se vrši na osnovu sledećih kriterijuma: morfologije i pokretljivosti. Međutim, kod nekih parova ova procena nije dovoljna. Tačnije, u slučajevima teške muške neplodnosti koja je povezana sa a) lošom morfologijom uzorka, koja za posledicu ima niski procenat oplodnje ili b) lošim kvalitetom embriona u prethodnim neuspelim pokušajima i pobačajima, preporučuje se metoda izbora spermatozoida odličnih morfoloških karakteristika koji se zatim ubrizgavaju u jajne ćelije. Ovaj metod ima još jednu prednost u odnosu na mikrofertilizaciju (ICSI), jer je dozvoljen detaljniji izbor spermatozoida koji se obavlja specijalnim mikroskopom vrlo visoke rezolucije. Najbolji spermatozoidi se odabiru na osnovu specifičnih morfoloških karakteristika. U tom smislu, najbolje morfološke karakteristike spermatozoida se dovode u vezu sa boljom dinamikom razvoja embriona boljeg kvaliteta, a to kao krajnji rezultat ima i potencijalno veći procenat trudnoća.

Fluorescentna in situ hibridizacija spermatozoida (FISH sperme)

Često neuspešni pokušaji ostvarivanja trudnoće ili višestruki pobačaji sa kojima se par suočava kriju genetske ili hromozomske anomalije, koje se mogu pronaći na supružnikovim spermatozoidima. Ove anomalije se tokom oplodnje jajne ćelije i fuzije jezgara prenose na genetski materijal embriona, kao i u slučajevima kada se, na primer, radi o ozbiljnoj hromozomskoj aneuploidiji, koja može dovesti do pobacivanja embriona.

Šta je i kako se tehnika primenjuje na spermatozoide
Uzorak sperme se nakon kontrole parametara (koncentracija, pokretljivost, mofologija) procesuira i zatim fiksira, kako bi se tehnika primenila. Tehnika Fish koristi posebne fluorescentne detektore koji se vezuju za oblasti koje na hromozomima sadrže DNK. Na taj način se, putem fluorescencije detektora, lociraju potencijalne aneuploidije na 12 ispitanih hromozoma, a rezultat se izražava u procentima.

Rezultati tehnike su veoma korisni i mogu otkriti, na primer, abnormalan procenat aneuploidije na hromozomu Y, koji se može povezati se genetskom anomalijom koja izaziva azoospermiju kod muškaraca. Lekar procenjuje rezultate i u zavisnosti od procenta aneuploidije, ali i od hromozoma na kojem je pronađena, upućuje par na adekvatni metod vantelesne oplodnje.

Analiza DNK fragmentacije u spermatozoidima (DNA fragmentation)

Nedavna istraživanja su pokazala da povećana količina fragmentacije DNK u spermatozoidima, zbog visokog oksidativnog stresa, može biti uzrok nemogućnosti ostvarivanja trudnoće kod parova.  Ove studije pokazuju da se kod uzoraka sperme, gde je procenat spermatozoida sa oštećenjem DNK veći od 30%, verovatnoća postizanja trudnoće smanjuje značajno.

Analiza oštećenja genetskog materijala sperme (DNK fragmentacija) se preporučuje:

 • Parovima sa više od 3 uzastopna neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje.
 • U slučajevima vantelesne oplodnje gde se primećuje prekid razvoja embriona u prvim danima nakon oplodnje.
 • U slučajevima višestrukih spontanih pobačaja
 • U slučaju neobjašnjenog steriliteta.

Ispitivanje stepena fragmentacije DNK kod spermatozoida se ne dovodi u vezu sa parametrima koji se ispituju u spermogramu. Samim tim, uzorci s normalnom koncentracijom, pokretljivošću i morfologijom mogu imati povišen procenat DNK fragmentacije i obrnuto.

U slučaju patološkog nalaza, terapija koja se preporučuje muškarcu je upotreba antioksidativnih lekova, u periodu od najmanje 90 dana. Ako ne dođe do poboljšanja nakon terapije, najverovatnije će biti neophodna biopsija testisa ili aspiracija spermatozoida (TESE ili FNA), kako bi DNK spermatozoida koji se uzimaju imao minimalan stepen promena.

Inovativni čipovi za sortiranje sperme u službi ograničenja fragmentacije DNK u spermatozoidima

Pokazalo se da je fragmentacija DNK u spermatozoidima povezana sa smanjenim procentom ostvarivanja trudnoće, jer danas poznate tehnike za izolaciju i obogaćivanje sperme nemaju mogućnost izolovanja spermatozoida koji imaju nizak stepen fragmentacije svog genetskog materijala (DNK fragmentacija).

Za prevazilaženje navedenog ograničenja, u ponudi je nov metod odabira i bogaćenja sperme, odnosno uređaj za sortiranje sperme.

Radi se o mikrofluidičnim čipovima za jednokratnu upotrebu, u kojima se funkcionalni spermatozoidi direktno izoluju iz neobrađenog uzorka sperme, nudeći na taj način obogaćenu populaciju normalnih spermatozoida kod kojih su poboljšani svi biološki parametri, pa čak i fragmentacija DNK.

Ovaj inovativni čip za sortiranje sperme:

 • Zasniva svoje delovanje na mikrofluidičnoj dinamici (microfluidics) koja imitira prirodan način sprovođenja spermatozoida u jajnu ćeliju, preko cervikalne sluzi, materice i jajovoda. Na čip prolaze normalni i funkcionalni spermatozoidi preko mikro pora, za razliku od mrtvih i manje pokretljivih spermatozoida ili onih sa morfološkim anomalijama.
 • Nakon sortiranja, uzorak ima bolju morfologiju i pokretljivost, manji postotak fragmentacije DNK i niži nivo ROS (slobodnih radikala kiseonika) u odnosu na originalni uzorak.
 • Eliminiše štetne učinke (povećanje ROS) konvencionalnih metoda razdvajanja sperme, a ne zahteva nikakvu pripremu uzorka, sprečavajući rizik od kontaminacije.
 • Daje konačni uzorak za samo 30 minuta, smanjujući vreme pripreme.